Red-Crested Pochard
Red-Crested Pochard
Red-Crested Pochard